Syn-skola efter Kurt Hickethier

av Friedrich Depke

Efter Kurt Hickethiers kunskap uppstår de mesta synrubbningarna inte så mycket genom organiska ögonsjukdomar, utan genom störningar i nervsystemet och genom själsliga eller andliga problem.

Seendet är en något kompliserad process, där ögonen spelar en viktig roll. Vad de iakttar leds vidare över synnerverna till syncentrum i hjärnan. Först där formar sig det som vi ser till en riktig bild. Informationen, vilken ögonen ger räcker visserligen inte till för att se. Härtill behöver vi minnesförmåga, föreställningsförmåga (fantasi) och alla andra sinnen, därmed det som ögat har iakttagit blir riktigt inpräglat.

Såvitt beskrivningen om det kroppsliga händelseförloppet. Men Kurt Hickethier ser hos seendet inte bara den kroppsliga aspekten. För honom spelar i synprocessen människans helhet, alltså harmonin från kropp, själ och ande en väsentlig roll. Uppstår det här en disharmoni är störningar automatiskt förprogramerade.

Syn-skolan är en kur som varar i 12 dagar och möjliggör en behandlung av synstörningar på naturligt vis. Den delar in sig i en såkallad kroppslig och i en själslig-andlig del. Den kroppsliga delen av kuren – Förbättringen av blodet och all vävnad – blir fastställd av ansiktsdiagnosens resultat. Medlen är: Biokemie (efter Dr. Wilhelm Schüssler), hälsosam kost, mineralbad, nervmassage, men även frisk luft, ljus och mycket mer. Ansiktsdiagnostiken blir upprepad flera gånger i syn-skolan, för att i kurens lopp alltid kunna förmedla de behandlingar som patienten ska fortsätta med. Varje kur förlöper motsvarande de enskilda fallen på annorlunda sätt. Trånga gränser låter sig i allmänheten inte fastläggas, i synnerhet då orsakerna för de enskilda störningarna är mycket olika.

Biokemin efter Dr. Schüssler är en mineralämnesterapi. Det handlar sig här om ämnen som förekommer i små mängder i varje växt, djur eller i den mänskliga organismen och som har viktiga uppgifter att uppfylla där. De är ansvariga för kroppens uppbyggnad, funktion och avgiftning. En brist på mineraler förorsakar en ojämnvikt, varigenom de mest olika rubbningar eller sjukdomar kan uppstå.

Den andliga delen av kuren representerar vårdandet av sinnet och tankarna. Riktigt tänkande är den första grunden för bra syn. Därför måste vi lära oss att förenkla vårt tankeliv. Vi måste få in lugn och ordning i vår tankeförmåga. Såsnart tänkandet inte stämmer överens med vårt talande, kännande, handlande och så vidare, bildar sig en kramp i vårt tankeliv som också lämnar efter sig bestående, negativa spår i kroppen.

I krampen ligger emellertid nu för tiden hela mänsklighetens existens inbäddad. Inte bara de sjuka, även de till synes friska fattas den naturliga växlingen från anspänning till avslappning. Löser vi kramperna, så blir de sjuka friska och de „friska“ effektivare och levnadsgladare.

För att uppnå detta står i syn-skolan avslappningsövningar i förgrunden, som Hickethier betäcknar som Losung.

Medveten ögonträning, syn- och läseövningar är en oväsentlig faktor i Hickethier-syn-skolan. De får inte på några villkor stå i förgrunden,eftersom de bara skulle fördröja resultatet.

De blir först då genomförda, när den normala synkraften redan blivit uppnåd igen eller när man har kommit rätt så nära detta målet. Ju mer hela synförmågan blir unnad lugn och rekreation, desto snabbare blir den prestationsdugligare.

Under tiden som syn-skolan äger rum, avstår man medvetet från läsning, skrivning och bärandet av glasögon, så att grundförutsättningen för ögonrekreationen blir uppfylld. De talrika, ihållande resultaten i syn-skolan visar, att Kurt Hickethier har beträtt den riktiga vägen med sin läkemetod.

© by Friedrich Depke • Im Kirschengarten 8 • 56132 Kemmenau • Tyskland